Home / Angebot / Aus­stel­ler
Alle Aus­stel­ler auf einen Blick

Aus­stel­ler 2019

Tie­re

Sor­tie­ren nach Fir­men­na­meStand­ortOrt
Frei­ge­län­de schön&gut
www.alpakafarm.com
Nür­tin­gen Neckar­hau­sen
Alpa­kas
Zelt Z2 – Schafras­sen­schau
Reut­lin­gen-Bronn­wei­ler
Wald­scha­fe, Krai­ner Stein­scha­fe
Zelt Z2 – Schafras­sen­schau
Münsin­gen
Meri­no­land­scha­fe
Frei­ge­län­de Slow Schaf
www.g-e-h.de
Weiss­ach
Pom­mern­scha­fe, Alpi­ne Stein­scha­fe
Zelt Z2 – Schafras­sen­schau
www.herdwickzucht.de
Reut­lin­gen
Herd­wick-Scha­fe
Zelt Z2 – Schafras­sen­schau
Reut­lin­gen
Skud­den
Zelt Z2 – Schafras­sen­schau
Lich­ten­stein
Heid­schnu­cke
Zelt Z2 – Schafras­sen­schau
Reut­lin­gen
Oues­sant-Scha­fe
Frei­ge­län­de Slow Schaf
Hain­farth
Got­land Pelz­scha­fe, Wens­ley­da­le Scha­fe, Brau­ne Berg­scha­fe